ANUNT Servicii de tipărire şi de livrare

Invitatie de participare 

Asociația Centrul de Cercetări Culturale şi Sociale ,,Romane Rodimata”, în calitate de Beneficiar al proiectului “Poveşti în graiurile romilor’’, finanţat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice vă invită să depuneti oferta la achiziția directă Servicii de tipărire şi de livrare cod CPV 79823000-9.

           Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte parțiale.

             Achizitor

 Asociația Centrul de Cercetări Culturale şi Sociale ,,Romane Rodimata’’ cu sediul în localitatea Popeşti-Leordeni, judetul Ilfov, Str. Eclipsei, nr.14, tel: 031.1108725, website:  http://beta.researchcenter-rodimata.com .

 Procedura de atribuire aplicată

Achiziţie directa conform Legii 98/2016 si a dispozitiilor legale in vigoare.

 Categoria si descrierea serviciilor care urmează sa fie furnizate 

 Achizitia Serviciilor de tipărire şi de livrare cod CPV 79823000-9

Specificaţii tehnice minime 

 - numărul de pagini al cărţii va fi de 120;

- lucrarea va fi tipărită color; 

- formatul lucrării va fi  B5;

- lucrarea va avea inserate 10 fotografii color;

- Coperta cărţii va fi cartonată, mucava ;

-Hartie: offset import albă, 120 g/m2, dublu cretata mată ;

- Finisare: brosare bloc cu coasere (termo);

- Lucrarea va fi  tipărită în 1000 de exemplare;

- Cartea va conţine spaţiu pentru ataşarea unui DVD;  

- fiecare carte va fi ambalată individual îm folie termocontractibila pachet pe 1 exemplar; 

 - fiecare exemplar al cărții va conține un semn de carte; macheta acestuia va fi furnizată de către beneficiar;

Termenul de livrare al lucrării: 4 zile de la data acordarii de către beneficiar a bunului de tipar.

Documente obligatorii de calificare pentru operatorii economici participanti la procedura de achizitie:

1. Oferta tehnica cu respectarea integrala a cerintelor tehnice minime obligatorii, semnata si stampilata;

2. Oferta financiara, cu precizarea pretului unitar in lei fara TVA, semnata si stampilata;

3. Certificatul de înregistrare (C.U.I.) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului  de pe lângă Tribunalul Teritorial in copie certificata cu originalul;

4. Statutul si/sau Actul constitutiv,  în care din care sa reiasa obiectul de activitate al operatorului economic (principal sau secundar) - activitatea cu codul CAEN aferent serviciilor solicitate, în copie certificată cu originalul.

     Modalitatile de plată

Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului în contul indicat de prestator. 

Contractul mai sus menționat este finantat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice. 

Plata pentru serviciile prestate se va face în contul prestatorului, după prestarea serviciilor si emiterea facturii, în conditiile receptionarii pe baza de proces-verbal de receptie, în termen de maxim 30 de zile de la data recepției și emiterii facturii.

Termenul limita de primire a ofertelor, modul de prezentare a ofertelor și adresa la care se transmit ofertele:

Documentele de calificare se pot transmite pana la data de 01.11.2016, ora 16.00 direct pe e-mail  office@researchcenter-rodimata.com, persoana de contact, Luiza Medeleanu, tel.0761.153.990. 

Evaluarea ofertelor

01.11.2016, ora 16.30 la adresa str. Anghel Saligny, nr.8, sector 5, Bucuresti.

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut in conditiile depunerii tuturor documentelor obligatorii de calificare, a indeplinirii specificatiilor tehnice minime obligatorii solicitate de catre Achizitor, a respectarii bugetului si a conditiilor contractuale solicitate.

Ofertele care:

  1. -  nu contin in integralitate documentele obligatorii de calificare;
  2. - nu prezinta in oferta tehnica specificatiile tehnice minime obligatorii solicitate de catre Achizitor;
  3. -  in oferta financiara depasesc valoarea estimata a achizitiei conform bugetului proiectului;
  4. - nu precizeaza in cadrul ofertei tehnice faptul ca sunt de acord cu conditiile contractuale solicitate;

SUNT CONSIDERATE NECONFORME

Director,

Adrian Nicolae Furtună