ANUNT SERVICII DE MONTAJ SI SUBTITRARE DVD

25.10.2016

ANUNT

Asociația Centrul de Cercetări Culturale şi Sociale ,,Romane Rodimata”, în calitate de Beneficiar al proiectului “Poveşti în graiurile romilor’’, finanţat de catre Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice vă invită să depuneti oferta la achiziția directă Servicii de Montaj şi subtitrare DVD - Cod CPV 92111200-4 

În vederea depunerii ofertei vă invităm să vizualizaţi Invitatia de participare ataşată:

Invitatie de participare 

Asociația Centrul de Cercetări Culturale şi Sociale ,,Romane Rodimata”, în calitate de Beneficiar al proiectului “Poveşti în graiurile romilor’’, finanţat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice vă invită să depuneti oferta la achiziția directă Servicii de Montaj şi subtitrare DVD - Cod CPV 92111200-4.

 Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte parțiale.

Achizitor

Asociația Centrul de Cercetări Culturale şi Sociale ,,Romane Rodimata’’ cu sediul în localitatea Popeşti-Leordeni, judetul Ilfov, Str. Eclipsei, nr.14, tel: 031.1108725, website:  http://beta.researchcenter-rodimata.com

Procedura de atribuire aplicata

Achiziţie directa conform Legii 98/2016 si a dispozitiilor legale in vigoare.

Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie furnizate 

 Achizitia Servicii de montaj şi subtitrare DVD, Cod CPV 92111200-4. 

 Specificaţii tehnice minime 

durata DVD-ului va fi de 2h;

DVD-ul va conţine un meniu prin care se pot accesa cele 4 interviuri;

DVD-ul va conţine, la început, un teaser de 1minut şi 30 de secunde care va surprinde prezentarea proiectului. 

se va asigura subtitrarea în limba română  şi în limba engleză a celor 4 interviuri.

Montajul se va realiza pe baza selecțiilor realizate de către beneficiar;

montajul va fi realizat color; 

se va realiza sincronizarea între imagini şi subtitrare; 

formatul DVD-ului va fi HD;

DVD-ul va putea fi vizionat folosindu-se playere gratuite; 

sunet stereo;

Perioada de finalizare a montajului şi a subtitrării în cele două limbi (engleză şi română) este 2  de zile de la semnarea contractului de servicii.

Documente obligatorii de calificare pentru operatorii economici participanti la procedura de achizitie:

1. Oferta tehnica cu respectarea integrala a cerintelor tehnice minime obligatorii, semnata si stampilata;

2. Oferta financiara, cu precizarea pretului unitar in lei fara TVA, semnata si stampilata;

3. Certificatul de înregistrare (C.U.I.) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului  de pe lângă Tribunalul Teritorial in copie certificata cu originalul;

4. Statutul si/sau Actul constitutiv,  în care din care sa reiasa obiectul de activitate al operatorului economic (principal sau secundar) - activitatea cu codul CAEN aferent serviciilor solicitate, în copie certificată cu originalul.

Modalitatile de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului în contul indicat de prestator. 

Contractul mai sus menționat este finantat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice. 

Plata pentru serviciile prestate se va face în contul prestatorului, după furnizarea serviciilor, emiterea facturii, în conditiile receptionarii pe baza de proces-verbal de receptie, în termen de maxim 15 de zile de la data recepției și emiterii facturii.

Termenul limita de primire a ofertelor, modul de prezentare a ofertelor și adresa la care se transmit ofertele:

Documentele de calificare se pot transmite pana la data de 28.10.2016ora 16.00 direct pe e-mail  HYPERLINK "mailto:office@researchcenter-rodimata.com" office@researchcenter-rodimata.com , persoana de contact, Luiza Medeleanu, tel.0761.153.990. 

Evaluarea ofertelor

28.10.2016ora 17:00 la adresa str. Anghel Saligny, nr.8, sector 5, Bucuresti.

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut in conditiile depunerii tuturor documentelor obligatorii de calificare, a indeplinirii specificatiilor tehnice minime obligatorii solicitate de catre Achizitor, a respectarii bugetului si a conditiilor contractuale solicitate.

Ofertele care:

-  nu contin in integralitate documentele obligatorii de calificare;

- nu prezinta in oferta tehnica specificatiile tehnice minime obligatorii solicitate de catre Achizitor;

-  in oferta financiara depasesc valoarea estimata a achizitiei conform bugetului proiectului;

- nu precizeaza in cadrul ofertei tehnice faptul ca sunt de acord cu conditiile contractuale solicitate;

SUNT CONSIDERATE NECONFORME

Director,

Adrian Nicolae Furtună

 

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Luiza Medeleanu, tel. 0761.153.990