ANUNT SERVICII DE EDITARE CARTE

25.10.2016

ANUNT

Asociația Centrul de Cercetări Culturale şi Sociale ,,Romane Rodimata”, în calitate de Beneficiar al proiectului “Poveşti în graiurile romilor’’, finanţat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice vă invită să depuneti oferta la achiziția directă Servicii de Editare carte - Cod CPV  79970000-4

În vederea depunerii ofertei vă invităm să vizualizaţi Invitatia de participare:

Invitatie de participare 

Asociația Centrul de Cercetări Culturale şi Sociale ,,Romane Rodimata”, în calitate de Beneficiar al proiectului “Poveşti în graiurile romilor’’, finanţat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice vă invită să depuneti oferta la achiziția directă Servicii de editare carte, cod CPV 79970000-4. 

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte parțiale.

Achizitor

 Asociația Centrul de Cercetări Culturale şi Sociale ,,Romane Rodimata’’ cu sediul în localitatea Popeşti-Leordeni, judetul Ilfov, Str. Eclipsei, nr.14, tel: 031.1108725, website:  HYPERLINK "http://beta.researchcenter-rodimata.com" http://beta.researchcenter-rodimata.com .

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţie directa conform Legii 98/2016 si a dispozitiilor legale in vigoare.

Categoria si descrierea serviciilor care urmează sa fie furnizate 

 Achizitia Servicii de editare carte, Cod CPV 79970000-4.

 Specificaţii tehnice minime 

numărul de pagini al cărţii va fi de 120;

lucrarea va fi editată conform standardelor academice şi va avea: 

 -header, footer, paginaţie, alinierea rândurilor, pagină de gardă;

- lucrarea va fi editată într-un program de specialitate: Quark editor, Adobe, etc;

- lucrarea va fi editată color; 

- formatul lucrării va fi  B5;

- lucrarea va avea cuprins, bibliografie; 

- lucrarea va avea inserate 10 fotografii color. 

Perioada de finalizare a editării cărţii este 2  de zile de la semnarea contractului de servicii.

Documente obligatorii de calificare pentru operatorii economici participanti la procedura de achizitie:

1. Oferta tehnica cu respectarea integrala a cerintelor tehnice minime obligatorii, semnata si stampilata;

2. Oferta financiara, cu precizarea pretului unitar in lei fara TVA, semnata si stampilata;

3. Certificatul de înregistrare (C.U.I.) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului  de pe lângă Tribunalul Teritorial in copie certificata cu originalul;

4. Statutul si/sau Actul constitutiv,  în care din care sa reiasa obiectul de activitate al operatorului economic (principal sau secundar) - activitatea cu codul CAEN aferent serviciilor solicitate, în copie certificată cu originalul.

Modalitatile de plată

Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului în contul indicat de prestator. 

Contractul mai sus menționat este finantat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice. 

Plata pentru serviciile prestate se va face în contul prestatorului, după furnizarea serviciilor, emiterea facturii, în conditiile receptionarii pe baza de proces-verbal de receptie, în termen de maxim 15 de zile de la data recepției și emiterii facturii.

Termenul limita de primire a ofertelor, modul de prezentare a ofertelor și adresa la care se transmit ofertele:

Documentele de calificare se pot transmite pana la data de 28.10.2016, ora 16.00 direct pe e-mail: office@researchcenter-rodimata.com, persoana de contact, Luiza Medeleanu, tel.0761.153.990. 

Evaluarea ofertelor

28.10.2016, ora 16.30 la adresa str. Anghel Saligny, nr.8, sector 5, Bucuresti.

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut in conditiile depunerii tuturor documentelor obligatorii de calificare, a indeplinirii specificatiilor tehnice minime obligatorii solicitate de catre Achizitor, a respectarii bugetului si a conditiilor contractuale solicitate.

Ofertele care:

-  nu contin in integralitate documentele obligatorii de calificare;

- nu prezinta in oferta tehnica specificatiile tehnice minime obligatorii solicitate de catre Achizitor;

-  in oferta financiara depasesc valoarea estimata a achizitiei conform bugetului proiectului;

- nu precizeaza in cadrul ofertei tehnice faptul ca sunt de acord cu conditiile contractuale solicitate;

SUNT CONSIDERATE NECONFORME

Director,

Adrian Nicolae Furtună

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Luiza Medeleanu, tel. 0761.153.990